عنوان خبربرگزاری چهاردهمین و پانزدهمین دوره آمادگی برای مشارکت با شرکت های آلمانی
(شاخه: خبرهاي عمومي)
ارسال شده توسط مديريت سایت نمایشگاه مجازی
چهارشنبه 27 اسفند 1399 - 10:04:08


 این خبر از طرف نمایشگاه مجازی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی خوزستان
( http://expo-khiec.ir/news.php?extend.32 )