عنوان خبرتصویب نامه هیئت وزیران با موضوع : حمایت از کسب و کار های آسیب دیده از کرونا
(شاخه: دستور العمل ها)
ارسال شده توسط مديريت سایت نمایشگاه مجازی
يكشنبه 7 ارديبهشت 1399 - 05:28:11


تصویر : http://uupload.ir/css/images/udl6.pngاین خبر از طرف نمایشگاه مجازی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی خوزستان
( http://expo-khiec.ir/news.php?extend.29 )